Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Value-TMC

Artikel 1 – Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft en/of de namens haar optredende (contact)personen

– Opdrachtnemer: Value-TMC

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, behoudens afwijkende afspraken tussen partijen die schriftelijk of digitaal zijn vastgelegd en door beiden zijn bevestigd.
 2. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van Opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze algemene voorwaarden zullen ook tegenover Opdrachtgever gelden voor eventuele derden die Opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van de opdracht(en).
 4. Opdrachtgever ontleent aan de overeenkomst uitsluitend aanspraken jegens Opdrachtnemer en doet afstand van het recht om begunstigden (zoals erfgenamen) van Opdrachtnemer aan te spreken uit hoofde van onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn altijd vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na verzending.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Opdrachtgever schriftelijk of digitaal is ingestemd met de ongewijzigde offerte of aanbieding of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de overeenkomst. In geval van wijzigingen in de offerte of aanbieding komt de overeenkomst tot stand zodra Opdrachtnemer de wijziging schriftelijk of digitaal bevestigt.

Artikel 4 – Verplichtingen Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer voert zijn werkzaamheden uit naar zijn beste inzicht en vermogen en spant zich in om bij de uitvoering van de opdracht het voor Opdrachtgever beste resultaat te behalen. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting. Hij staat niet in voor het bereiken van een beoogd resultaat of rechtsgevolg.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd om, na overleg met Opdrachtgever, voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
 3. Opdrachtnemer kan pas meer werkzaamheden, dan waartoe opdracht werd verstrekt, verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen als Opdrachtgever hiertoe schriftelijk toestemming verleent.
 4. Deze algemene voorwaarden gelden ook tegenover Opdrachtgever voor eventuele derden die Opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van de opdrachten.

Artikel 5 – Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
 2. Opdrachtgever is gehouden nieuwe informatie welke voor de uitvoering van de overeenkomst enigerlei wijze van belang kan zijn, onverwijld ter kennis van Opdrachtnemer te brengen.

Artikel 6 – Honorarium

 1. Tenzij anders bepaald in de offerte en aanbieding, is het honorarium van Opdrachtnemer niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de werkzaamheden.
 2. Tenzij anders vermeld in de offerte en aanbieding, zijn de door Opdrachtnemer genoemde tarieven exclusief BTW en exclusief reis- en overige kosten. De BTW, reis- en overige kosten worden gelijktijdig met de (periodieke) factuur in rekening gebracht en gespecificeerd.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschot op het hem toekomende te verlangen, alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.
 4. Bij vergoedingen, welke gebaseerd zijn op een uurtarief wordt, voor zover mogelijk, vooraf een inschatting gemaakt van het aantal aan de opdracht te besteden uren op basis van ervaring en door Opdrachtgever geschetste feiten en omstandigheden.

Artikel 7 – Facturering en betaling

 1. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht.
 2. Betaling door Opdrachtgever vindt plaats binnen veertien dagen na factuurdatum op rekeningnummer Iban: NL74 KNAB 0256 3047 77 te name van Value-TMC te Eindhoven. Opdrachtgever doet afstand van elk recht een beroep te doen op opschorting of verrekening.
 3. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden of de factuur moeten, op straffe van verval, respectievelijk binnen 30 dagen of binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Opdrachtnemer.
 4. Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim is, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan.
 5. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer maakt als gevolg van niet-nakoming door Opdrachtgever, komen ten laste van Opdrachtgever. Deze kosten zijn niet beperkt tot te liquideren proceskosten. De integrale kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 6. Indien een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, zowel materieel als immaterieel, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 8 – Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van informatie die vertrouwelijk van aard is. Deze verplichting vervalt bij een beroep op de (beroepsaansprakelijkheids)verzekering in verband met een aansprakelijkheidstelling door Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan om correspondentie, door Opdrachtnemer geproduceerde adviezen, contracten en/of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Dit op straffe van een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- per overtreding.
 3. Verplichtingen uit dit artikel blijven onverkort van toepassing na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een aantoonbaar gebrek aan zorgvuldigheid die in redelijkheid van hem mocht worden verwacht dan wel opzet of grove schuld.
 2. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor schade die (mede) het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door Opdrachtgever.
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is altijd beperkt tot ten hoogste het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer zal worden uitgekeerd.
 4. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het vorige artikellid genoemde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat Opdrachtnemer in de maand waarin de bewuste tekortkoming zich voordeed, in rekening heeft gebracht aan Opdrachtgever.
 5. In het geval van overmacht is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 6. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de directe schade en strekt zich niet uit over indirecte schade waaronder gevolgschade, gemiste inkomsten en gemiste winst, vermogensschade, gemiste besparingen, geleden verlies en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verloren gaan of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post en de gevolgen die hieruit voortvloeien, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever of Opdrachtnemer.
 8. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval drie maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt, is de rechterlijke instantie in het arrondissement van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer bevoegd kennis te nemen van de geschillen.
 3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich ten uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11 – Slotbepaling

 1. Van toepassing is die versie van de algemene voorwaarden die ten tijde van de totstandkoming van de opdracht is gedeponeerd bij de KvK Eindhoven.
 2. Wanneer geen algemene voorwaarden zijn gedeponeerd gelden de algemene voorwaarden zoals die bij de totstandkoming van de overeenkomst op de website zijn gepubliceerd of verstrekt.